Psykologmottagning

 

Psykoterapi, Kris, Trauma, Stödsamtal, Stresshantering, Parsamtal, Familjerådgivning, Handledning, Ledarskapsutveckling, Hypnos, Mindfulness, Digitala samtal, Digital psykoterpapi

Susanne Kihlström

leg psykolog, leg psykoterapeut

Specialist i klinisk psykologi

 

Mottagningen ligger i city

Tegnergatan 15

Stockholm

T-bana Rådmansgatan

Tel: 070 285 24 00

 

Utredning

Jag är leg psykolog och leg psykoterapeut samt utbildad vid Erica Stiftelsen i Utredning och Diagnostik av Barn. Jag har lång erfarenhet av arbete med barn på daghem och skola. Jag anlitas för neuropsykologiska utredningar samt för utredningsuppdrag gällande allmänna utvecklingsbedömningar, emotionella störningar, psykosocialmiljö, omsorgssvikt, eller i samband med adoption. Utredning vid adoption rör sig kring de av socialstyrelsen uppsatta frågeställningar för att godkännas som adoptionsförälder. Jag arbetar även som handledare vid institutioner, skolor och socialförvaltningar.

 

Neuropsykologisk utredning:

Neuropsykologi är den vetenskapsgren inom psykologin som utforskar relationen mellan det iakttagbara beteendet och hjärnans funktion. På senare år har intresset för och kunskapen om lika neuropsykologiska funktionsavvikelser hos barn och ungdomar ökat. Det för med sig ett stort behov av kompetens kring differentialdiagnostisering och förmåga att se och ta hänsyn till barnet livsomständigheter i sitt eget sammanhang.

 

Ofta kan det vara i skolmiljön barnets problem framträder som tydligast. Ett barn med inlärningssvårigheter eller minnessvårigheter utsätts för en massiv stress i skolmiljön, då skolan kräver förmåga till koncentration, uppmärksamhet, struktur och ordning, ansvar och social förmåga. Elever med problem inom något av dessa områden kan uppleva en utsatthet i skolmiljön och skolsituationen blir då en mycket plågsam erfarenhet att bära med sig genom livet. Att utreda och söka förstå en elevs svårigheter är därför av största vikt för att på bästa sätt kunna hjälpa eleven.

 

En neuropsykologiskutredning tar sin början och inleds med en frågeställning och en kort beskrivning av hur problemen ser ut. I utredning kartläggs sedan barnets grundläggande och högre kognitiva funktioner, till exempel uppmärksamhet perception, inlärning och minne. Till dessa funktioner hör även förmåga till abstrakttänkande och exucutiva funktioner, dvs förmågan att initiera, planera och kontrollera beteende och inre processer. Under den standardiserade testningen observeras barnets tillvägagångssätt vid utförandet av uppgifterna, t ex typer av fel som begås, strategier för att lösa uppgiften, motivations- och emotionella faktorer som påverkar prestationen etc. I utredningen undersöks även barnets uppträdande, samspel och kommunikationsförmåga.

 

Det samlade resultatet från utredningen presenteras i ett utlåtande, en beskrivning av testresultatet, barnets styrkor och svagheter samt t ex kompensatoriska strategier för att komma runt problemen. Utlåtandet avslutas med förslag till åtgärd. Utlåtandet återgivs muntligen till lärare, föräldrar och berörda i minst två återgivningssamtal. Återgivningen syftar till att förtydliga kring problematiken på ett för berörda igenkännande sätt, klargöra kring konsekvenserna av problematiken, samt hur livssituationen ser ut utifrån barnets perspektiv och förtydliga hur barnets behov bäst kan tillgodoses.

 

Utredningens olika delar

 

  • frågeställning i beskrivande form
  • anamnesupptagning, dvs bakgrund och sjukdomshistoria
  • ev inhämtande av journaler och tidigare gjorda utredningar
  • ev kroppsundersökning av läkare för att utesluta somatisk problematik
  • testning och sammanställning av testresultat utlåtande och återgivning

 

 

Susanne Kihlström, leg psykolog, leg psykoterapeut, Specialist i klinisk psykologi

 

Tegnergatan 15, Stockholm | Tel: 070 285 24 00 | E-post: susanne.kihlstrom@psykologmottagning.se

 

Copyright © 2020 Psykologmottagning.se All Rights Reserved.