© 2020 Psykologmottagning.se

Handledning

Jag arbetar med handledning till personal inom socialtjänst, skola, institutioner och psykiatri samt individualhandledning vid psykoterapier steg 1 eller steg två. Handledning kan ske i grupp eller individuellt. När handledning sker i grupp finns rikliga tillfällen att lära av varandra, medan den individuella handledningen möjliggör ett fördjupat och mer personligt arbete kring skeenden och de egna upplevelserna i den professionella utövningen.

Övergripande syftet med handledning är att, med klientens bästa i fokus, utveckla arbetet och den egna kompetensen. Handledning kan ses som ett forum för möjlighet till samling och eftertanke i det löpande arbetet. Att sätta ord på och bearbeta funderingar och svårigheter ger en bättre rustning att möta framtida svårigheter i arbetet. För att nå dessa mål använder jag mig av, beroende på grupp, individ, område och frågeställning, främst ett systemiskt processinriktat förhållningssätt på psykoanalytiskt grund, men där även kognitiva och beteendeinslag och metoder finns med. Genom handledning belyses egna insatser och på så sätt kan den också sägas ge en form av kvalitetssäkring, som stärker yrkesidentiteten och professionaliteten och skyddar mot arbetsrelaterad stress och utmattning.

Vid frågor kan ni kontakta mig via telefon eller mail. Vid en första kontakt träffas vi för inledande samtal där jag presenterar mig och hör mig för om uppdragets karaktär, förväntningar etc och där du/gruppen samtidigt får ta ställning till mig som person och det jag kan erbjuda, och där jag också gör en bedömning kring om jag har något att tillföra er. Därefter beslutar vi om fortsatt kontakt, ramar och upplägg. I handledningsuppdraget ingår även kontinuerlig utvärdering av mitt arbete.

Grupphandledning

Handledningen sker alltid med klientens bästa i fokus. Grupphandledningen ger rikliga tillfällen att ta del och lära av varandras erfarenheter, och kan ses som ett utvecklingsstillfälle, där ni lugn och ro få pröva de egna tankarna, frågeställningar och funderingar. Genom möjligheten att få lyssna på gruppens reflektioner och med handledarens hjälp integrera praktik och teori och sortera i egna känslor och upplevelser kring klientarbetet hanteras och avgränsas problemet och arbetet utvecklas. Att få sätta ord på funderingar och svårigheter, känna igen sig i varandras osäkerhet, tvivel och tillkortakommanden, att få tillhöra och delta i en grupp, stärker yrkesidentiteten och professionaliteten och skyddar mot arbetsrelaterad stress och utmattning.

Individualhandledning

Syftet med handledningen är alltid med klientens/elevens bästa i fokus. Genom möjligheten att i lugn och ro få sätta ord på problem och hinder i klient/elev-arbetet, reflektera kring egna känslor, reaktioner och bearbeta dem, kan nya perspektiv öppnas.