© 2024 Psykologmottagning.se

Psykoterapi

Psykoterapi är en behandlingsform för psykisk ohälsa som har med känslor, tankar eller beteenden att göra.

En livskris, diffus oro, ångest, nedstämdhet, problem i relationer, ständiga upprepningar av negativa mönster eller en längtan att utvecklas kan vara skäl att vilja gå i psykoterapi. Orsakerna till att man mår psykiskt dåligt kan vara en eller flera och kan även ta sig skiftande uttryck, mer diffusa eller t ex håglöshet, irritabilitet, ilskeutbrott, lätt till gråt. Kroppen kan också genom olika symtom tala om att man är ur balans, exempelvis genom huvudvärk, yrsel, högt blodtryck eller muskelsmärtor. En psykoterapi ger dig ökad insikt om bakomliggande orsaker till ditt sätt att tänka, handla och känslomässigt reagera och du når större frihet när det gäller dina val i livet.

Psykoterapi innebär regelbundna samtal där man försöker förstå och förändra invanda mönster som upplevs som hinder i utvecklingen. Metoderna jag använder är grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet och har utvecklats genom forskning, och samtalen och metoderna utgår ifrån och anpassas till de behov du har. Efter en noggrann bedömning i 1-3 inledande samtal, där vi hjälps åt och du får berätta om dina bekymmer och problem, kommer vi överens om fokus för psykoterapin samt hur ofta och hur länge vi ska träffas, detta kallas ramarna för psykoterapin.

Jag arbetar utifrån en psykodynamisk grundsyn, vilket innebär en betoning på relationers betydelse och hur tidigare erfarenheter påverkar och styr hur vi möter nya situationer och att psykiska symtom är meningsbärande och möjliga att förstå. Jag arbetar även med kognitiva metoder då det är viktigt att förstå hur negativa tankemönster styr och påverkar hur man möter livet. Moderna metoder som avslappning och stabiliseringsövningar och även hypnos kan också vara till hjälp för att ge kroppen möjlighet till vila och återhämtning och läkning. Genom att bli medveten och reflektera kring sig själv i en förtroende full samarbetsrelation blir det möjligt att förstå och känna igen och förändra tankar, beteenden och känslor till mer ändamålsenliga livsmönster.

Beroende på vilken förändring du vill komma till tar vi i olika utsträckning hjälp och använder oss av

  • Kognitiv infallsvinkel, som syftar till att identifiera och förstå de tankar, grundantaganden, negativa föreställningar och förväntningar som blivit till hinder i ditt liv.
  • Beteendeinriktad infallsvinkel, som syftar till att förändra beteenden som inte är ändamålsenliga.
  • Psykodynamisk infallsvinkel, där vi tittar på symtomen som meningsbärande och möjliga att förstå.
Foto Linda Nybom