© 2020 Psykologmottagning.se

Parsamtal / Familjerådgivning

Alla nära relationer utsätts för prövningar och utvecklingsfaser och oftast löser vi dessa på egen hand. Men ibland kan man behöva hjälp utifrån när låsningar i samspels- och kommunikationsmönster blivit för omfattande eller när svårigheter att hantera konflikter och olikheter gått över styr, när ordet skilsmässa nämnts, vid otrohet, svartsjuka, oenighet kring barnen, sexuella problem, kan man behöva stöd utifrån för att komma vidare. Den stora konsten att fungera ihop parallellt med önskan om att bli respekterad som en självständig människa kan också vara ett område att undersöka tillsammans för att förbättra förståelsen för varandra, och där utvecklas både som familjemedlem och som enskild individ i parrelationen.

Med professionell hjälp kan problem, konfliktområden och parets gemensamma styrkor belysas. Känslor sorteras upp och en väg ut ur låsningar i kommunikationsmönster blir möjlig, även då en eventuell separation eller skilsmässa står vid dörren

Jag arbetar utifrån ett psykodynamiskt, systemiskt och kognitivt förhållningssätt. Vilket innebär en betoning på samspel och relationers betydelser och hur tankar och förväntningar styr kommunikationen. I samtalen får ni vägledning och hjälp till förbättrad förståelse för varandra och er själva samt ökad beredskap att pröva er fram till olika problemlösningar.

Familjesamtal

Varje familj med sin unika sammansättning genomgår under sitt livslopp olika generella kriser och utvecklingsfaser. Det kan gälla omställningsprocesser som att få syskon, en skilsmässa eller att övergå till att bli tonårsförälder eller förhållningssätt mellan förälder och den utflyttade unge vuxne. Det låsa sig i samspelet mellan en eller flera familjemedlemmar på ett sätt som påverkar familjens vardag negativt med slitningar och bråk. Det kan gälla dold eller öppen kommunikation mellan familjemedlemmarna, när man talar förbi varandra och konsekvensen blir missförstånd, ilska och besvikelse. Ibland kan också tystnad leda till låsningar i familjens fungerande.

Mitt arbete med familjer lägger tonvikt på relation, kommunikation, processer och strukturer i familjesystemet. På så sätt är familjesamtal ett direkt sätt att arbeta med alla medlemmar och bearbeta de problem och svårigheter som kan finnas i familjens fungerande som helhet.

Med professionell hjälp kan roller och destruktiva processer belysas så att familjens medlemmar får insikter om bakomliggande faktorer och kan undanröja det som gör samspelet och kommunikationen i familjen svårt.

Föräldrasamtal

Föräldrarskap är en omfattande uppgift som kräver mycket av flexibilitet, tålamod och gränser. Då barn föds finns mammor och pappor men inget färdigt föräldraskap. Barnet föds med sina förutsättningar och dessa ska sedan mötas av föräldern, och långsamt växer en form för relation fram, som sedan förändras med barnets utveckling.

Denna process med olika faser kan kännas övermäktig att hantera emellanåt. Slitningar kan uppstå så väl mellan föräldrar som mellan barnet och föräldrarna och syskon. Som förälder försöker vi efter vår förmåga anpassa oss till våra barn och stödja upp där det behövs, men med professionellt stöd kan du som förälder få hjälp att se och få överblick över såväl ditt barn som ditt/ert eget fungerande samt vad som kan stoppa upp i utvecklingen och vad som kan hjälpa er framåt.

Styvföräldrar

Att vara styvförälder innebär speciella förutsättningar, förväntningar och krav som kan kännas diffusa och svåra att leva upp till. Styvföräldern kan uppleva sig bara ha skyldigheter men inga rättigheter. Det kan upplevas som att det saknas riktlinjer för vad som förväntas. Ibland handlar det om att hitta sin plats inom familjen, känna sig lyssnad på och tagen på allvar. Varken barnet eller styvföräldern har inledningsvis valt varandra och får lära sig acceptera att kanske också leva med nya styvsyskon/barn. Situationen kan innebära en omställning som kan ta tid och ansträngningar att få att fungera.

När familjer flyttar samman kan många svårigheter uppstå och med professionellt stöd kan du som styvförälder tillsammans med din partner eller själv få hjälp att finna lösningar och bygga ett gemensamt förhållningssätt som stödjer den nya familjesituationen.

Adoptivföräldrar

När du behöver hjälp med psykolog intyg inför adoption. När du som förälder, tonåring eller ung vuxen behöver samtal och stöd. Läs mer